DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI BÌNH PHƯỚC 

 1.Thành lập doanh nghiệp 

 2.Báo cáo thuế hàng tháng, quý 

 3.Lập tờ khai quyết toán thuế 

 4.Báo cáo tài chính cuối năm 

 5.Hoàn thiện sổ sách kế toán 

 6.Rà soát số liệu BCTC

7.Dịch vụ chữ ký số 

Phone : 0971-866-221 

Mail:hang.ngoisaobang.le75@gmail.com